Teologija

Ime Božije i kojim imenom da zovemo Boga

Written by PoslanikIslama.com

99-names-of-allah-god-areej-arts

Mi muslimani preferiramo upotrebu riječi Allah umjesto uopćenog imena Bog. Arapska riječ Allah je jedinstvena, nema joj slične, dok se sa riječju bog mogu praviti razne gramatičke preineke. Ako na riječ bog dodate nastavke množine, dobit ćete riječ bogovi. Međutim, ako pokušate dodati plural na riječ Allah, nećete uspjeti, jer ne postoji množina riječi Allah. Na riječ bog možete dodavati nastavke za ženski rod, pa ćete dobiti riječ boginja. Sa riječju Allah ne možete praviti nikakve manipulacije, ona ne spada pod gramatičko pravilo dodavanja nastavka za rod i broj. Ispred riječi bog možete čak dodavati i prefikse koji daju sliku o bogu. Međutim, riječ Allah je jedinstvena, ne mogu joj se dodavati čak ni prefiksi, tako da ne postoji mogućnost zamišljanja slike Allaha dž. š.

Zbog svega toga, mi muslimani radije upotrebljavamo riječ Allah umjesto riječi Bog. Mada kada se obraćamo nemuslimanima, da bi govor bio što razumljiviji, možemo u govoru upotrebljavati riječ Bog umjesto riječi Allah.

Božije ime “Allah” (الله)

Božiji poslanik Muhammed s.a.v.a. rekao je:

 „Allah ima devedeset i devet Imena.“

Muslimani cijelog svijeta koriste arapsku riječ ALLAH za imenovanje Vrhovnog Bića, Tvorca i Upravitelja svih svjetova. Mi u našim južnoslavenskim jezicima koristimo riječ Bog koja, ako malo dublje uđemo u samu bit monoteizma sa aspekta islamskog poimanja Vrhovnog Bića, u cijelosti ne odražava značenje riječi ALLAH.

 Allah je lična imenica koja se isključivo može koristiti za Jednog Jedinog Boga, Tvorca i Upravitelja svijetova. Ova imenica nema muškog i ženskog roda.  Ona je izvedena iz arapske (semitske) riječi ilah u neodređenom obliku a u značenju bog (malim slovom što također označava neodređenost). Riječ ilah može poprimiti sufiks za ženski rod (ة) tada dobijemo riječ ilahe  u značenju božica. Isto tako ova riječ može imati i dvojinu i  množinu, dok riječ ALLAH ne prihvata nikakav oblik sufiksa i prefiksa. Ona je nepromjenjiva i takva se koristi isključivo za Jednog Jedinog Boga. U bosanskom jeziku dozvoljeno je prevođenje riječi ALLAH i korištenje riječi Bog, pisane iskljućivo prvim velikim slobom. Međutim, potrebno je pri koristešnju ove riječi biti svijestan njene ograničenosti u prenošenju značenja i smisla izvorne arapske riječi.

Pogledajmo dva najpoznatija mišljenja arapskih lingvista u vezi porijekla riječi ALLAH.

Jedni smatraju da je porijeklo korijena ovoga Imena arapsko, a drugi da vuče porijeklo iz hebrejskoga jezika, te da su ga Arapi prenijeli i u svoj jezik, a u novijem dobu ustaljen je nakon objave Kur’ana.

Poznati učenjak arapskoga jezika Sibevejh, tvrdi da je imenica “Allah” izvedena od korijena e-l-h, odnosno od imeničnoga oblika el-Ilāh. Nakon toga je arapski glas hemze zamijenjen elifom i lamom, pa je imenica dobila oblik “Allāh”. Slično je i sa imenicom “en-nās” (ljudi), čiji osnovni oblik glasi “el-unās”.

Prenosi se i druga predaja od istoga učenjaka Sibevejha, koju su prihvatili i zadržali učenjaci iz Kufe, da korijen imenice “Allah” čine harfovi l-elif-h, odnosno da je prvobitno ova imenica glasila “lāh”. Nakon toga joj je pridodat određeni član “el”, iz poštovanja, pa je nastalo “Allāh”.

Kurtubi ističe da Božije Ime “Allah” ima određena svojstva kojima se izdvaja među ostalim Božijim Imenima.

Prvo, ono se prvo navodi u hadisu o devedeset i devet lijepih Božijih Imena.

Drugo, ono je najveće Božije Ime.

Treće, na njega se najviše upućuje Kur’anom i hadisom (tradicijom Božijeg poslanika s.a.w.a.).

Četvrto, nema kraja nabrajanju stvari koje upućuju na ovo Božije Ime.

Peto, njim se prvotno oslovljava, dok se drugim Božijim Imenima prvotno opisuje.

Šesto, sâm uzvišeni Allah naredio je zazivanje ovoga Imena, a i tradicija starih naroda prenosi da su stvorenja uzvišenoga Boga oduvijek ovako oslovljavala.

Sedmo, niko se ne usuđuje sebi nadjeti ovo ime.

 

Priredio: Nihad Čamdžić

 

About the author

PoslanikIslama.com

Leave a Comment