Islam Uncategorized

Ko je musliman i šta je islam? – Murad Hofman

Written by PoslanikIslama.com

Ne bismo trebali zaboraviti Goetheovu izreku iz Istočno-zapadnog divana, djela koje svjedoči o njegovom dubokom poniranju u duhovni svijet islama:

Ako islam znači predanost Volji Božijoj, onda u islamu svi živimo i umiremo.

Muslim je particip aktivni glagola salama ili aslama, koji je korespodentan arapskom korjenu slm a koji određuje ideju predanosti i pokornosti. Zato je u originalnoj Kur’ânskoj definiciji musliman onaj koji nalazi spas putem dobrovoljne pokornosti. Na temelju ovoga, Johannes Sokolowsky dao je uzornu definiciju islama kao: “predanosti koja glavno težište stavlja na mir i koja omogućava da neko bude sasvim kompletan, fizički i duhovno zdrav”.3 Stoga se ljudi poput ‘Ibrâhîma, ‘Isâa i nekih predislamskih arapskih beduina mogu smatrati muslimanima. Danas, međutim, musliman označava nekoga ko nalazi mir u pokornosti Bogu specijalno u skladu sa Kur’ânom; ovo uključuje

– postojanje Boga,

– postojanje drugih duhovnih bića (Božiji meleki)

– postojanje Božije objave (Božije knjige)

– slanje poslanikâ (Božiji vjerovjesnici)

– Sudnji dan (život poslije smrti)

– predodređenje  

 S druge strane, islam propisuje kodeks ponašanja koji je specifičan sam po sebi i koji zajedno sa očitovanjem vjere (šahâdah) obuhvata takozvanih pet temelja:

– ritualna molitva u određeno vrijeme pet puta dnevno,

– godišnje plaćanje poreza na kapital (zakât),

– dnevni post tokom mjeseca ramazana,

– ukoliko je moguće, jedanput u životu hodočastiti Mekku.4

 Ovi ‘temelji’ pokazuju da se islam bazira na vjerovanju i djelovanju, molitvi i radu; čak i takve duhovne aktivnosti kakav je namaz (uvjetno kazano ‘islamska molitva’) spojene su sa fizičkim aktivnostima. Ovo je jasno izloženo u suri ‘Al-‘Asr, objavljenoj u Mekki: Tako mi vremena, čovjek je na gubitku, doista – osim onih koji vjeruju i dobra djela čine, i koji među se istinu preporučuju, i koji među se strpljenje preporučuju! (103:2). Ovo je minijaturni portret dobrog muslimana; on namaz obavlja i vjeruje u Boga, čini dobro za svoje bliže jednako kao i za islam, bez arogancije. Musliman može pogriješiti bez dovođenja u pitanje svoje pripadnosti islamu. Ali ako je prestao namaz obavljati pa prema tome prekinuo svoj odnos sa Bogom, njega se teško može smatrati muslimanom. Ovaj namaz u svom ritualu zahtjeva formu (salât) i u njegovom središtu nije moljenje nego je hvaljenje, što dakako ne isključuje druge oblike bogoštovlja.

Murad Hofman

 

Ovo ne daje nužno pozitivan razvoj, ima li se u vidu činjenica da Kur’ânske studije bez valjanog usklađivanja mogu biti kontraproduktivne, stoga postoji i drugi stub islama kao sistema vjerovanja: tradicija poslanika. Kur’ân može ispravno shvatiti samo onaj koji je dobro upoznat sa historijskim kontekstom u kojem su objavljivani ajeti pojedinačno kao i sa redosljedom njihovog objavljivanja. Brojni komentari nude sasvim različite tačke gledišta u zavisnosti od toga da li slijede literarna ili ‘skrivena’ značenja, šiitske ili sunijske tendencije, da li ih je pisao sufija ili obični vjernik, da li ih je pisao ‘Al-Tabari u devetom ili Muhammad ‘Asad u dvadesetom stoljeću. Jednako je važno poznavanje šta je poslanik islama, čovjek najvišeg integriteta, autoriteta i duhovnosti i goleme harizme, uradio ili svjesno nije uradio (hadît) obzirom na to da je kao primalac Objave bio njen najbolji interpretator u stvarima koje su manje jasne. A Kur’ân izričito zahtjeva da slijedimo Muhammedov primjer. Islamski pijetet okrenuo je ovu težnju u imitaciju vanjskih detalja (nošenje brade, način čišćenja zuba, sklonost ka medu itd.). Ovo uključuje i muško obrezivanje koje nije spomenuto u Kur’ânu nego je praksa koja potječe iz Starog zavjeta i koju prakticiraju sve islamske tendencije i sekte.

 

Murad Hofman , Islam kao alternativa, str.35-36.

 Dr. Murad Hofmann, bivši njemački ambosador u Maroku, pisac i doktor prava sa Harvarda, ušao je u islam 25. septembra 1980. godine. Prve spoznaje o islamu napravio je u Alžiru 1962. godine upoznavši hrabru i odlučnu borbu alžirskih boraca (mudžahida) protiv francuskog kolonizatora. Nije razumio odakle potiče takva hrabrost i odlučnost sve dok nije pročitao Kur'an.

About the author

PoslanikIslama.com